02.09.2021

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

(fotografie, obrazové a zvukové záznamy)

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sme od Vás získali v súvislosti s Vašou účasťou na podujatí TRUCK COUNTRY, Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní, ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade s nasledovnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie"),
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"),
(ďalej len „GDPR").

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov získaných v súvislosti s Vašou účasťou na propagačnom podujatí, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ" alebo „Organizátor"). V Prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali v súvislosti s Vašou účasťou na podujatí, alebo v prípade, ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcich Vám z GDPR, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@truckcountry.eu.

2. Získavanie osobných údajov

Za účelmi špecifikovanými nižšie, na podujatí, ktorého sa práve zúčastňujete, prípadne ste sa zúčastnili, zhotovujeme fotografické, obrazové a zvukové záznamy. Na týchto záznamoch môže byť zachytená i Vaša podobizeň, alebo iné prejavy osobnej povahy, ktoré by mohli byť považované za osobné údaje. Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré získavame alebo spracúvame v súvislosti s Vašou účasťou na podujatí. Získané osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere.

3. Účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne za účelom informovania o podujatí a za účelom propagácie podujatia TRUCK COUNTRY, organizátorov, a obchodných partnerov podujatia pred širokou verejnosťou, ako aj prípadnými obchodnými partnermi podujatia a organizátorov. Účelom alebo cieľom spracúvania osobných údajov nie je individuálna identifikácia Vás ako dotknutej osoby, resp. zisťovanie Vašej totožnosti, prípadne dodatočných osobných údajov, či ďalších informácií o Vás.

4. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f zákona oprávnené záujmy prevádzkovateľa na informovaní o podujatí, na budovaní dobrých vzťahov s verejnosťou a s tým súvisiacim rozširovaním podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. I keď je právnym základom spracúvania náš oprávnený záujem, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

5. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, resp. fotografie, obrazové a zvukové záznamy, uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali, najviac však po dobu 10 rokov odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

6. Zdieľanie a spracúvanie Vašich osobných údajov tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb. Takýmito tretími osobami sú osoby, ktoré nám poskytujú služby spojené s organizáciou a propagáciou podujatia, služby spojené s technickou a softwarovou podporou a služby spojené s administráciou marketingových aktivít prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

V mene prevádzkovateľa zaznamenávajú a spracúvajú fotografie, obrazové a zvukové záznamy tretie osoby, tzv. sprostredkovatelia, poskytujúci dostatočné záruky, že zabezpečia ochranu všetkých Vašich práv v zmysle GDPR a týchto pravidiel.

7. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Za účelom propagácie podujatia môžu byť fotografie, obrazové a zvukové záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje zverejnené prostredníctvom tretích strán, ktorých sídlo, alebo miesto uloženia osobných údajov na serveri môže byť mimo územia Európskej únie (napr. služba Facebook, Instagram, Youtube).

8. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. Aby ste sa cítili komfortne a slobodne na našom podujatí, a súkromie Vás, prípadne osôb, za ktoré zodpovedáte, je pre Vás dôležité, a neželáte si zhotovenie fotografie, obrazového a zvukového záznamu s Vašou či ich podobizňou, prosíme Vás o nasledovné. Ak zaznamenáte, že ste objektom nášho fotografa či kameramana, neváhajte ho osloviť s Vašou požiadavkou; určite vykoná všetko pre to, aby je vyhovel.

Ustanovenia GDPR dotknutým osobám všeobecne priznávajú nasledovné práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že účely spracúvania osobných údajov si nevyžadujú identifikáciu Vás ako dotknutej osoby a nedisponujeme takými osobnými údajmi, ktoré by umožnili zistiť Vašu totožnosť, nie sme objektívne spôsobilí a povinní v zmysle čl. 11 nariadenia a § 18 zákona tieto Vaše práva uplatniť a vykonať nasledovné:

poskytnúť Vám prístup k osobným údajom, prípadne poskytnúť Vám kópiu osobných údajov (fotografie, obrazové a zvukové záznamy);
vykonať opravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, či nesprávne;
vymazať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame;
obmedziť používanie Vašich osobných údajov.
Ak však dokážete poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce Vašu identifikáciu na fotografiách, obrazových a zvukových záznamoch, a budete si tak želať, vykonáme maximálne úsilie o výmaz záznamov, na ktorých ste jednoznačne identifikovateľný(á).

V rámci uplatnenia Vašich práv ste ďalej oprávnený(á) za určitých okolností v zmysle čl. 21 nariadenia a § 27 zákona namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že získané osobné údaje nevyužívame na činnosti súvisiace alebo vedúce k profilovaniu alebo priamemu marketingu.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v sekcii KONTAKTY alebo na e-mailovej adrese: info@truckcountry.eu . Našim záujmom je, pokiaľ je to v našich možnostiach, zodpovedať akékoľvek Vaše právne relevantné otázky a vyriešiť akúkoľvek požiadavku či sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súvislosti s Vašou účasťou na podujatí. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

06.05.2008

Wallpapers

click to zoom
1600x1200|1024x768|800x600
click to zoom
1600x1200|1024x768|800x600
click to zoom
1600x1200|1024x768|800x600
click to zoom
1600x1200|1024x768|800x600
click to zoom
1600x1200|1024x768|800x600
click to zoom
1600x1200|1024x768|800x600

Predpredaj vstupeniek

Predpredaj TruckCountry 2024 Predpredaj TicketPortal

PRIHLÁŠKARegistácia dopravcov!


Počet registrovaných:

169/200

Video

video

Sociálne siete

Registrácia (newsletter)

Hudba, ktorá zbližuje...

Hudba, ktorá zbižuje!
Partneri
Copyright 2024 Truck Country, All rights reserved.